Brugerbetingelser (Dansk)
Niclas Nielsen avatar
Written by Niclas Nielsen
Updated over a week ago

Generelle brugerbetingelser

Medmindre andet er aftalt eller foreskrevet ved gældende lov finder disse betingelser (”Betingelserne”) anvendelse mellem undersøgelsesdeltageren (”Undersøgelsesdeltageren”, ”Deltageren”) og UserTribe A/S (”UserTribe”) i forbindelse med Undersøgelsesdeltagerens udførelse af studiet for UserTribe via UserTribes hjemmeside (usertribe.com, sonarapp.com, my.sonarapp.com og andre underdomæner til usertribe.com og sonarapp.com, tilsammen ”Hjemmesiden”), som skal bruges af UserTribe i forbindelse med UserTribes levering af studier mv. overfor UserTribes kunder og relevante tredjeparter (tilsammen ”Kunderne”). Ved at klikke ja elektronisk til Betingelserne via online-formularen accepterer Undersøgelsesdeltageren disse Brugerbetingelser.


Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af Hjemmesiden samt udførelse af studier. Hvis du ikke accepterer disse Betingelser, er det ikke muligt at blive Undersøgelsesdeltager for UserTribe eller anvende Hjemmesiden i øvrigt.

Deltageren udfører studier for Firmaet som ekstern konsulent og ikke som fastansat medarbejder. På intet tidspunkt vil der etableres noget ansættelsesforhold, principal-forhold eller agentforhold mellem Deltageren og UserTribe ved udførelsen af studier, og derfor vil Deltageren ikke være berettiget arbejderkompensation, pension, forsikring eller andre goder, der gives medarbejdere hos UserTribe.


Persondata og vores privatlivspolitik

Vi indsamler og behandler dine persondata gennem Hjemmesiden for at kunne levere vores ydelser. UserTribe skal til enhver tid overholde gældende lovgivning omkring databeskyttelse og privatlivets fred vedrørende behandlingen af al persondata opnået af eller som er i UserTribes besiddelse. Yderligere information om hvorledes vi bruger dine data, kan findes i vores privatlivspolitik.

Fortrolighed

Enhver Undersøgelsesdeltager anerkender og accepterer, (i) at fortrolige informationer om UserTribe, som videregives til den pågældende Undersøgelsesdeltager eller som på anden måde bliver gjort tilgængelig via Hjemmesiden, under disse Betingelser eller som led i et studie, er at betragte som UserTribes ejendom og (ii) at holde sådanne oplysninger fortrolige, ikke kopiere eller optage disse og ikke videregive dem til nogen tredjepart, dog undtagen for så vidt som fortrolige oplysninger skal offentliggøres efter gældende ret, forudsat at vedkommende som Undersøgelsesdeltager (a) i videst muligt omfang underretter UserTribe skriftligt om de oplysninger, der skal offentliggøres og om de omstændigheder, hvorunder videregivelsen påstås at være nødvendig, så tidligt som muligt før en sådan videregivelse skal foretages, og (b) træffer alle rimelige forholdsregler for at undgå og begrænse videregivelsen. Hvis der i forbindelse med et studie er uddelt et password eller oprettet en konto som Undersøgelsesdeltager, er det ikke tilladt at benytte dette efter endt brugertestforløb. Som Undersøgelsesdeltager kan du også være ude for at undersøge hjemmesider eller elementer, der ikke er offentlige endnu, hvor det derfor heller ikke er tilladt, at du videregiver informationer.

Undersøgelsesdeltageren accepterer, at enhver indsamling af, database med og/eller brug af kundedata vil blive behandlet i overensstemmelse med gældende lov, og accepterer ikke at anvende den modtagne kundedata til andre formål end til at opfylde bestemmelserne i disse Betingelser.

Immaterielle rettigheder mv.

Samtlige immaterielle rettigheder, der er forbundet med Hjemmesiden, UserTribe eller af UserTribes leverede services, herunder varemærker, domænenavne, ophavsrettigheder, patenter, designrettigheder, software, forretningshemmeligheder, knowhow og andre immaterielle rettigheder forbundet med UserTribes produkter og ydelser, tilhører UserTribe (eller UserTribes Kunde, hvor relevant) med alle rettigheder forbeholdt, og Undersøgelsesdeltagerne opnår ingen rettigheder hertil. Ved accept af disse Brugerbetingelser accepterer Undersøgelsesdeltageren uigenkaldeligt at overdrage eventuelle rettigheder forbundet med leveringen af services for UserTribe.


Enhver Undersøgelsesdeltager indestår for, at ingen fortrolige, private eller hemmelige oplysninger afgives til UserTribe, Kunder eller til Hjemmesiden, der krænker, uberettiget tilegner eller strider mod rettigheder tilhørende en tredjepart eller gældende lov, og enhver Undersøgelsesdeltager accepterer at holde UserTribe skadesløs fra ethvert ansvar, som UserTribe måtte pådrage sig i forbindelse med eventuelle krav anlagt mod UserTribe baseret på en påstand om, at de oplysninger, som en Undersøgelsesdeltager har afgivet til UserTribe og/eller til Hjemmesiden krænker nogen immaterielle rettigheder eller tredjepartsrettigheder tilhørende tredjepart eller gældende lov.


Kunde- og Undersøgelsesdeltagerforhold

Det er ikke tilladt Undersøgelsesdeltageren at videregive personlige oplysninger til Kunden eller tage kontakt til denne. Enhver form for kommunikation mellem Undersøgelsesdeltageren og en Kunde på baggrund af oplysninger enten givet af Kunden eller igennem Hjemmesiden, er ikke tilladt.

Så længe Brugerbetingelserne gælder og i en periode på 1 måned efter opsigelsen af disse Betingelser, og uanset årsagen hertil, må Undersøgelsesdeltageren ikke, direkte eller indirekte, som en selvstændig part eller ansat udføre arbejde for Kunderne, uden at UserTribe forinden har givet skriftlig accept herom.

Hvis Undersøgelsesdeltageren bliver kontaktet direkte af Kunder, skal Undersøgelsesdeltageren henvise Kunderne til UserTribe og informere UserTribe om den foregående korrespondance.


Udstyr og tekniske krav

For at være i stand til at udføre et studie er du som Undersøgelsesdeltager nødt til at downloade software, browser-plugin eller app til at optage skærm og/eller stemme. Se nærmere instruktioner på Hjemmesiden.


Efter endt studie vil UserTribe gennemse og godkende din video baseret på din evne til at udføre studieopgaverne, videokvaliteten og den benyttede platform som styresystem og udstyr. En Undersøgelsesdeltager der bruger en anden platform end én godkendt af UserTribe, vil få afvist sit studie og derved miste sin rettighed til honorar.


UserTribe kan ikke holdes ansvarlige for nogen skade på Undersøgelsesdeltagerens computer, software, hardware eller andet materiel.


Enhver Undersøgelsesdeltager accepterer, at UserTribe ikke er ansvarlige for tab forårsaget af nogen type sammenbrud af UserTribes IT-systemer. UserTribe skal efter bedste evne bestræbe sig på at korrigere enhver form for fejl, defekter, tab eller sammenbrud hurtigst muligt.


Krav til Undersøgelsesdeltagere

For at kunne fuldføre studiet skal en Undersøgelsesdeltageren være fyldt 15 år. Undersøgelsestesteren skal selv have adgang til det nødvendige udstyr og internetforbindelse, hvilket UserTribe ikke betaler for. Derudover skal Undersøgelsesdeltageren have tilknyttet mikrofon, da stemmeoptagelse er påkrævet til udførelse af ”tænke-højt-test”. Webkamera er ikke påkrævet, medmindre det er specificeret af Kunden, og i så fald oplyses det til Undersøgelsesdeltageren forud for studiets start.


Undersøgelsesdeltageren skal udføre følgende arbejde:

  • Optage computer-, mobil- eller tabletskærm, handlinger, klik og stemme, mens der udføres opgaver på den givne hjemmeside eller app.

  • Svare på en række spørgsmål angående forskellige elementer såsom design, brugervenlighed såvel som tilbyde råd og forslag i denne henseende i relevant omfang.

  • Gøre den optagne video tilgængelig for UserTribe med henblik på videreformidling til Kunder.

Af faglige grunde forbeholder UserTribe sig retten til at gøre Undersøgelsesdeltagerens profil inaktiv efter mindst ét gennemført studie.

Studierne kan dække specifikke emner og derfor kræve, at undersøgelsesdeltageren har tilstrækkelig erfaring eller viden omkring emnet til, at Deltageren er i stand til at besvare de stillede spørgsmål korrekt. Hvis Deltageren ikke har den krævede viden eller erfaring, vil de ikke være i stand til at deltage, og UserTribe forbeholder sig retten til at afvise en Deltager, selv hvis de har disse kvaliteter, i hvilket tilfælde Deltageren vil blive underrettet.


Tilmelding som Undersøgelsesdeltager

Ved tilmelding som Undersøgelsesdeltager får Deltageren mulighed for at færdiggøre et studie, matchende den enkelte Deltagers profil.

UserTribe forbeholder sig retten til at afvise Deltagere, hvis deres studier ikke lever op til den forventede standard eller er i overensstemmelse med instrukser afgivet af UserTribe.


Honorar for tilfredsstillende udførelse af et studie

UserTribes ydelse til Kunder skal være på et højt professionelt niveau, uden fejl og mangler, og skal altid imødekomme UserTribes forventede kvalitetsstandard. UserTribe udfører jævnligt kvalitetskontrol af Undersøgelsesdeltagerens udførte arbejde, og hvis arbejdet ikke imødekommer UserTribes forventede kvalitetsstandard eller instrukser, kan UserTribe opsige Undersøgelsesdeltageren uden varsel.


Undersøgelsesdeltageren er forpligtet til at udføre aftalte studier inden for en aftalt tidsfrist. Hvis studiet ikke er udført indenfor den aftalte tidsfrist, og Kunden på den baggrund kræver at ophæve aftalen eller en reduktion i prisen, vil dette resultere i en reduktion af Deltagerens honorar.


For hvert korrekt udført studie modtager Undersøgelsesdeltageren et forud aftalt beløb, som Undersøgelsesdeltageren accepterer før studiet påbegyndes. Et studie vil normalt tage ca. 30 minutter at udføre. UserTribe garanterer ikke Undersøgelsesdeltageren et nærmere angivet antal studier eller et nærmere specificeret honorar.


Undersøgelsesdeltageren modtager sit honorar, når UserTribe har godkendt de udførte studier. Betalingen til Undersøgelsesdeltageren sker på baggrund af udførte og godkendte studier.


UserTribe forbeholder sig retten til ikke at udbetale honorar til Undersøgelsesdeltageren i tilfælde af mangelfuld indsats i det udførte studie, eksempelvis på baggrund af følgende:

  • Ukorrekt og misvisende profilinformation.

  • Dårlige omstændigheder for udførelse af ”tænke-højt testen” såsom baggrundsstøj, og ingen eller dårlig lydkvalitet.

  • Brug af ikke godkendt platform/udstyr.

  • Mangelfuldt eller ufuldstændigt studie ift. forventet standard. Det er op til UserTribe eller relevante Kunder at afgøre, om et studie ikke imødekommer forventet standard eller er mangelfuldt. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor Undersøgelsesdeltageren mangler at fuldføre alle stillede opgaver eller ikke ”tænker-højt” i forbindelse med en opgave.

Undersøgelsesdeltagere honoreres med et gavekort, som leveres med e-mail indenfor 10 arbejdsdage. I nogle tilfælde vil honoraret blive leveret hurtigere.

I særtilfælde kan kontant udbetaling tilbydes som alternativ til gavekort. Er Undersøgelsesdeltageren bosat i Danmark, skal Deltageren betale skat af dette beløb i overensstemmelse med dansk lov og ret. Det indtjente honorar vil blive indberettet til e-Indkomst som B-indkomst, hvorpå honoraret vil fremgå af selvangivelsen. De skatte- og momsmæssige konsekvenser af nærværende Brugerbetingelser er UserTribe uvedkommende.

For internationale undersøgelsesdeltagere kan kontant udbetaling også tilbydes som alternativ til gavekort i særtilfælde. Undersøgelsesdeltagere er selv ansvarlige for at sikre, at det sker i overensstemmelse med lokale love relateret til beskatteles af en sådan udbetaling.

Ansvarsbegrænsning

Enhver brug af Hjemmesiden sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af Hjemmesiden og al materiale på Hjemmesiden, herunder indhold og links, stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at materiale fra Hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder.


UserTribe fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar, som opstår ved brug af Hjemmesiden eller materialer, der er på eller relaterer sig til Hjemmesiden.

UserTribe kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab, skader, omkostninger, udgifter eller andre krav, samt følgeskader heraf, som måtte opstå i eller i forbindelse med disse Betingelser. UserTribes ansvar skal i alle tilfælde være begrænset til det af den enkelte Undersøgelsesdeltagers modtagne honorar de forudgående 12 måneder, og forudsætter desuden, at Deltageren underretter UserTribe skriftligt herom senest tre måneder efter kravets opståen.


Undersøgelsesdeltageren må ikke skade, forstyrre eller afbryde adgangen til Hjemmesiden eller dennes indhold, eller foretage sig noget, der kan svække funktionaliteten eller hindre andre brugeres adgang til Hjemmesiden eller dennes indhold. Undersøgelsesdeltageren må ikke benytte Hjemmesiden eller dennes indhold på en måde, der er ulovlig, retsstridig eller skadende for Hjemmesiden, tilknyttede selskaber eller andre Undersøgelsesdeltagere.


Overdragelse

UserTribe er berettiget til at overdrage, tildele, sub-kontract eller på anden måde skille med samtlige eller dele af UserTribe’s rettigheder og forpligtelser under disse Betingelser til et associeret selskab uden Undersøgelsesdeltagerens samtykke.
Ingen Undersøgelsesdeltager er berettiget til at overdrage eller sub-kontract dennes rettigheder eller forpligtelser under disse Betingelser til nogen anden part uden forudgående skriftligt samtykke fra UserTribe.


Delvis ugyldighed

Hvis en bestemmelse i disse Betingelser eller anvendelsen heraf erklæres eller skønnes ugyldig, ikke kan håndhæves, eller strider med gyldig lovgivning, delvist eller som helhed, vil en sådan bestemmelse anses som værende udskilt og ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i disse Betingelser.


Ikrafttræden og ophør

Disse Betingelser træder i kraft på tidspunktet for Undersøgelsesdeltagerens elektroniske accept af disse via Hjemmesiden og fortsætter, indtil de opsiges i overensstemmelse med dette punkt.


Enhver Undersøgelsesdeltager kan til enhver tid opsige disse Betingelser ved at give skriftlig meddelelse til UserTribe herom.


UserTribe kan til enhver tid opsige enhver Undersøgelsesdeltagers profil og besvarelser, eller bringe disse Betingelser til ophør, med eller uden årsag, ved skriftlig underretning på den af pågældende Deltagers oplyste e-mail adresse eller andre af Deltageren oplyste kontaktoplysninger.


Ved opsigelse i overensstemmelse med dette punkt forbliver punkterne vedrørende immaterielle rettigheder, fortrolighed samt lovvalg og værneting i kraft.


Lovvalg og værneting

Disse Betingelser er underlagt af dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed uden hensyntagen til en eventuel konflikt mellem forskellige lovbestemmelser.

Enhver tvist som måtte opstå på baggrund af disse Betingelser, skal anlægges ved Københavns Byret som første instans.


Kontaktinformation

Har du spørgsmål eller kommentarer til disse Brugerbetingelser, bedes du venligst henvende dig til UserTribe på service@sonarapp.com eller ved at skrive til os på adressen:


UserTribe A/S
Langebrogade 4,
1411 København
service@sonarapp.com
+4577348685

Did this answer your question?